Frazeologik iboralar va ularga misollar

Posted by Dilya Usmanova on

Frazeologik iboralar o‘z ma’nodoshlari bo‘lmish so‘zlarga nisbatan,
ma’noni kuchli darajada ifodalaydi hamda ularda obrazlilikni yorqin aks ettiradi.
Frazeologik iboralar turmushdagi turli voqea-hodisalarga guvoh
bo‘lish, kishilarning xilma-xil harakat-holatlariga baho berish, tajri-
balarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan aniq-tiniq xulosa-
larning o‘ziga xos obrazli ifodalaridir.
Misollar:
*boshi osmonga yetmoq – xursand bo’lmoq;
*Aravani quruq olib qochmoq – uddasidan chiqa olmaydigan ish;
yoki narsa haqida ortiq darajada maqtanmoq;
*qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan – nihoyat darajada beozor, mo‘min;
*pashshadan fil yasamoq – biror voqeani bo’rttirib ko’rsatmoq;
*qo’lini sovuq suvga urmaslik – qiyinroq jismoniy mehnatni mutlaqo qilmaslik.

0 comments

Leave a comment