SINONIM IBORALARGA MISOLLAR

Posted by Dilya Usmanova on

1.a)ikki qo’lini burniga tiqmoq;

b)quruq qo’l bilan;

Ma’nosi, hech narsasiz, hech vaqosiz kelmoq (bormoq).

 

2.a)og’zi ochilib qolmoq;

b)yoqasini ushlamoq;

c)hang-mang bo’lmoq;

Ma’nosi, Hayratlanish, taajjublanish.

 

3.a)ko’zi o’ynoqi;

b)ko’zi olma-kesak teradi;

Ma’nosi, biror narsa yoki kimsaga qiziqish balan qarash.

 

4.a)dimog’iga qurt tushmoq;

b)bosar tusarini bilmay qolish;

c)balanddan kelmoq;

d)o’zidan ketmoq;

Ma’nosi kekkaymoq, kibrlanmoq.

 

5.a)qo’y og’zidan cho’p olmagan;

b)musichaday beozor;

c)yumshoq supurgi;

Ma’nosi, birovga ziyoni tegmaydigan.

 

6.a)tili boshqa, dili boshqa;

b)usti yaltiroq, ichi qaltiroq;

Ma’nosi, ikkiyuzlamachilik, haqiqatga to’g’ri kelmaslik.

 

7. a)yuragi orqasiga tortmoq;

  b)yuragi tovoniga tushib ketmoq;

  c)kapalagi uchmoq;

  Ma’nosi, qo’rqib ketmoq.

   

  8. a)dili xufton bo’lmoq;

   b)yurak-bag’ri qon bo’lmoq;

   c)yuragiga qil ham sig’maydi;

   Ma’nosi qattiq hafa bo’lmoq, siqilmoq, tushkun holat.

    

   9.a)pixini yorgan;

   b)Ilonni yog’ini yalagan;

   c)burgani ko’zini ko’rgan;

   Ma’nosi, ayyor,mug'ombir.

    

   10.a)boshini ikki qilmoq;

   b)bo’yniga ola xurjun ilmoq;

   Ma’nosi, uylantirmoq.

    

   11.a)kuydirgan kalladay;

   b)og'zi qulog’ida;

   Ma’nosi, juda xursand yoki turjayish.

    

   12.a)labiga uchuq toshdi,

   b)kapalagi uchdi;

   Ma’nosi qattiq qo’rqdi.

    

   13.a)o’n besh kunlik oyday;

   b)bir qoshiq suv bilan yutib yuborguday;

   Ma’nosi, suluv, go’zal.

    

   14.a)erga bermoq;

   b)boshini bog’lamoq;

   c)egasiga topshirmoq;

   Ma’nosi, turmushga bermoq, uzatmoq.

    

   15.a)dunyodan ko’z yummoq;

   b)jon bermoq;

   c)yostig’i qurimoq;

   d)narigi dunyoga ravona bo’lmoq;

   Ma’nosi, vafot etish.

    

   16.a)tuyog’ini shiqillatmoq;

   b)juftakni rostlamoq;

   c)dumini tutkazmaslik;

   Ma’nosi, qochib qolmoq.

   0 comments

   Leave a comment

   Please note, comments must be approved before they are published